Sveriges vackraste orörda utsikt © 2013 • Förbjudet att kopiera innehållet

Senaste nytt

 

• Elcertifikatbluffen »

Alltfler röster höjs nu mot den bluff som elcertifikaten visat sig vara. Elen blir dyrare för alla och brun el säljs som grön el!

 

• Militären säger nej »

Vindkraftsparken träffas troligen från närliggande skjutfält.

 

• Ingen visualisering »

Ingen korrekt visualisering är gjord. Se under menyn nedan.

 

 

 

 

 

Den "gröna el" vi får från vindkraftverken är inte så grön som många tror, den är snarare brun och smutsig. Vindkraftproducenter får bidrag för att producera grön el, men den största delen "grön el" består av  fossilbränsleel och de "gröna" elleverantörerna köper upp el på spotmarknaden och levererar den som "grön el", samtidigt som skattesubventioner motverkar syftet att styra produktionen mot mindre miljöpåverkan. 

 

Konstruktionen av elcertifikaten undergräver syftet och skapar istället en kostnadsökning av det totala elpriset och skapar vinster genom handel med certifikat som hamnar i elproducenternas fickor och subventioneras genom skattepengar.

 

Tyvärr har detta blivit en väldigt lönsam industri, att handla med utsläppsrätter och elcertifikat. Många tror att deras konsumtionsval en positiv effekt på miljön, men det är en missuppfattning som konsumenten inte informeras om. Det enda som sker när konsumenterna tror att de väljer en "miljösmart" elleverantör är att de överför skattemedel till privata näringsindkare.

 

Det finns idag inget kontrollsystem som kontrollerar att den el konsumenten betalar för är "grön". De som valt och betalar för att få vindbaserad el får exakt samma brungrön el i vägguttaget som alla andra. Den totala mängden vindbaserad el är trots astronomiska investeringar på en oförskämt låg nivå. Under 2009 uppgick den endast till 22 procent av den installerade effekten. Det är värt att notera att alla de verk som inte fungerat mer än 95 procent av tiden har tagits bort från statistiken, då dessa hade försämrat de redan dåliga resultaten avsevärt.

 

Elcertifikaten är ett marknadsbaserat subventionssystem som innebär att elleverantörerna måste köpa och annullera certifikat i förhållande till levererarad elmängd. Förra året beräknas dessa certifikat fördyrat elen med 5 miljarder kronor.

 

Elcertifikaten är konstruerade så att kvotplikten om 25TWh nås. Det innebär att certifikaten undergräver marknaden för grön el genom att konsumenterna vilseleds att tro att det antal TWh elcertifikat som förbrukas kommer från förnyelsebar el när den största delen är ren certifikatshandel.

 

Eftersom kolkraftverken är med i elcertifikatsystemet kommer minskade utsläpp från kolkraftverk göra att dessa certifikat kan säljas, exempelvis till industrin. I praktiken har det visat sig att elcertifikaten enbart fördyrar elen för alla, inte bara de som väljer grön el.

Vindkraftverk finansieras med omkring 40 procent av elcertifikaten, en mycket lönsam "industri". Det handlar om enorma summor för att producera en försumbar mängd energi och exploatera enorma naturområden, detta tillhör diskussionen om elcertifikan och grön el men politikerna gömmer sig tyvärr bakom certifikaten som används helt felaktigt i debatten.

 

Nedanstånde tabell visar hur lite el som verkligen producerar av vindkraftverken. Siffrorna är hämtade från Vindstat.nu (den 1/8-2011) som verkar för att sprida kunskap kring el från vindkraften.

 

 

 

 

 

 

 

Efter att rapport-skyldigheten togs bort väljer alltfler kraftbolag att inte redovisa produktionssiffror via vindstat.nu eftersom det visar att produktionen av vindel är försumbar i förhållande till skattesubventionerna.

 

Antalet utfärdade elcertifikat under 2009 var 2 489 132 stycken dvs en motsvarande
produktion på ca 2 489 GWh. Av dessa har det alltså inte producerats mer än 1 747 GWh producerats av svenska vindkraftverk...

 

Trots protester från militära myndigheter, Svenskt Landskapsskydd, Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturskyddsföreniingen i Kristianstad, Fiskeriverket
Länsstyrelsen i Blekinge län och Naturvårdsverket finns det risk för att Kristianstads kommun ger bifall till projektet Taggen.

 

I tidningar som Norra Skåne försöker ledarskribenter föra bort diskussionen från sakfrågan genom att ifrågasätta de som inte har åsikter som stämmer med Norra Skåne...