Sveriges vackraste orörda utsikt © 2013 • Förbjudet att kopiera innehållet

Senaste nytt

 

 

• Domen överklagas »

Rekordstort antal överklagar 

 

• Miljödomstolens dom »

Dom 10/6-2011

 

• Naturvårdsverket »

Nu ansluter sig Naturvårdsverket till Åhuskustens bevarande och vill ha gemensam behandling av de 83st + 710st vindkraftverken i Hanöbukten.

 

 

 

Taggen Vindpark AB har ansökt om tillstånd att få uppföra 83st 3MW vindkraftverk uppförda mellan Åhus och Stenshuvud. Vindkraftverken är 170 meter höga, vilket kan jämföras med Turning Torso som är 190 meter hög. Vindkraftverken kommer att placeras 12 km utanför Åhuskusten. 

 

Utredningen som ligger till grund för den prövning som miljödomstolen skall göra är gjord av ett bolag som ägs av samma ägare som skall driva bolaget Taggen Vindpark AB. 

 

Det föreligger en mängd felaktigheter utredningen där bla ljudnivån beräknas utifrån en dämpningskoeficient som gäller vid betydligt lägre landbaserade vindkraftverk. Området som enligt militären löper mycket stor risk att bli träffat vid det provskjutningar som görs från kringliggande övningsfält, men naturkatastrofer som följd.

 

Bland felaktigheterna och försök att medvetet vilseleda Miljödomstolen och Kristianstads kommun har Taggen Vindkraft AB presenterat en "visualiserad bild" med inlagda vindkraftverk (tita noga efter de små mörkgråa lodräta strecken vid horisontlinjen). Den bild som bifogats ansökan till Miljödomstolen ser ut så som den översta bilden nedan (kvaliteten på den inlämnade bilden är precis som den nedan).

 

Bilaga Taggen Vindkraft AB / Miljödomstolen: Visualisering 83st 3MW vindkraftverk 170m höga Åhus

 

Bilden nedan är hämtat från Lillgrund där det redan är 50st 2MW vindkraftverk som endast är 140 meter höga. Avståndet på bilden nedan är 12 km (detsamma som Taggen Vinpark AB uppger för Taggenprojektet). Det är alltså betydligt lägre vindkraftverk och de är dessutom endast 50st till antalet).

 

Verklig bild från angivet avstånd 12km på 50st 2MW 140m höga Lillgrund/Öresund

 

Ljudnivån har uppgetts till max 30 dBA vilket stämmer vid beräkning över land, där dämpningen är den dubbla jämfört med havsbaserade verk. En beräkning med halva ljuddämpningen kommer att få till följd att ljudnivån kan uppgå till 40 dBA som är över gränsvärdet.

 

 

 

 

 

Trots flera uppmaningar vägrar Taggen Vindpark AB att presentera korrekta ljudberäkningar och visualiseringar av Taggenprojektet. Kommer beslut i ärendet att ske på den utredning som Taggen Vindparks "systerbolag" gjort är det en stor skandal.

 

 

Trots protester från militära myndigheter, Svenskt Landskapsskydd, Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturskyddsföreniingen i Kristianstad, Fiskeriverket
Länsstyrelsen i Blekinge län och Naturvårdsverket finns det risk för att Kristianstads kommun ger bifall till projektet.

 

I tidningar som Norra Skåne försöker ledarskribenter föra bort diskussionen från sakfrågan genom att ifrågasätta de som inte har åsikter som stämmer med Norra Skåne...